WERSET NA PAŹDZIERNIK 2020
„Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy?”
Pwt 4,7
WERSET NA MAJ 2020
„Zatrzymajcie się i wiedzcie, że ja jestem Bogiem, jestem ponad narodami, jestem ponad ziemią”.
Ps 46,10
WERSET NA KWIECIEŃ 2020
„I rzekł do nich:”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.”
Łk 24, 46-47
WERSET NA MARZEC 2020
„Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”
Mk 6,17-18
WERSET NA LUTY 2020
„Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.”
Łk 19,10
WERSET NA STYCZEŃ 2020
„Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości”
So 3,17
WERSET NA GRUDZIEŃ 2019
„Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.”
WERSET NA LISTOPAD 2019
„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę”.
Hbr 10,23
WERSET NA PAŹDZIERNIK 2019
„Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.”
Rz 6,11
WERSET NA WRZESIEŃ 2019
„Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.”
Jk 4,10
WERSET NA KWIECIEŃ 2019
„Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła”.
Ps 73,28
WERSET NA KWIECIEŃ 2019
Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. 
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.”
 Iz 53,5
WERSET NA MARZEC 2019
„Ale ja wypatrywać będę Pana, wyczekiwać na Boga zbawienia mojego: Bóg mój mnie wysłucha”
Mi 7,7
WERSET NA LUTY 2019
„On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego.”
Iz 40,29
WERSET NA STYCZEŃ 2019
„Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić”. 
Hi 42,2
WERSET NA GRUDZIEŃ 2018
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.”
Jr 33,1
WERSET NA LISTOPAD 2018
„Ten, który zapoczątkował  w nas dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa”
 Flp 1,6
         
WERSET NA PAŹDZIERNIK 2018
Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.”
         
WERSET NA WRZESIEŃ 2018
„Aż do waszej starości Ja będę ten sam i aż do siwizny Ja was podtrzymam. Ja tak czyniłem i Ja nadal noszę, Ja też podtrzymam was i ocalę.”
        Iż 46,6
WERSET NA CZERWIEC 2018
„Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie-wytrwali”
       Rz 12,12
WERSET NA MAJ 2018
„Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu.
      Rz 12,11
WERSET NA KWIECIEŃ 2018
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.
     Łk 24, 6-7
WERSET NA MARZEC 2018
„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.”
     Rz 5,8
WERSET NA LUTY 2018
„Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy”
    Ps 16, 11
WERSET NA STYCZEŃ 2018
„Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę”
   Hbr 13,2
WERSET NA GRUDZIEŃ
„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.”
  J 1,10-11
WERSET NA LISTOPAD
„To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”
  J 6,40
WERSET NA PAŹDZIERENIK
„Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano; ogromna jest Twa wierność.”
 Lm 3,22-23
WERSET NA WRZESIEŃ
„Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić.”
Hi 42,2
WERSET NA CZERWIEC
„A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi.”
2 Tes 3,16
WERSET NA MAJ
„Gedeon, syn jego, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się Anioł Pana. Pan jest z tobą- rzekł mu- dzielny wojowniku”
Sdz 6, 11b-12
WERSET NA MARZEC
„Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie”
Rz 6,11
WERSET NA LUTY
„Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność”
Lm 3,22-23
WERSET NA STYCZEŃ
„Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego”.
1 J 4,21
WERSET NA GRUDZIEŃ
„Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.”
Rz 13,12
WERSET NA LISTOPAD
„Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie.”
Mat. 6,6
WERSET NA PAŹDZIERNIK
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę”
1 Kor 6,12
WERSET NA WRZESIEŃ
„Nosiłem was od urodzenia, piastowałem od przyjścia na świat. Aż do waszej starości Ja będę ten sam i aż do siwizny Ja was podtrzymam. Ja tak czyniłem i Ja nadal noszę, Ja też podtrzymam was i ocalę.
Iz 46,3b-4
WERSET NA MAJ
„Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie wymknie”
Iz 40, 26
WERSET NA KWIECIEŃ
„A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.”
2 Kor 5,15
WERSET NA MARZEC
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym”
Rz 6,23
WERSET NA LUTY
„W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.”
1J 4,10
WERSET NA STYCZEŃ
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”
Lb 6,24-25
WERSET NA GRUDZIEŃ
„Wtedy Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”.
Łk 1, 46-48